De gemeente Noordwijk presenteert een meerjarenbegroting met een opvallend positief resultaat. Door een hogere uitkering van de rijksoverheid verwacht Noordwijk niet in de rode cijfers te komen. De prognose is dat Noordwijk in 2022 1.1 miljoen, in 2023 een kleine 5,5 ton, in 2024 een kleine 4,3 ton en in 2025 ruim 1,6 miljoen in de zwarte cijfers staat.

De prognose zag er eerder dit jaar minder rooskleurig uit. Noordwijk had verwacht nieuwe projecten op het gebied van bijvoorbeeld cultuur en jeugdbeleid met de reserves te moeten bekostigen. Dit veranderde nadat de rijksoverheid de septembercirculaire bekend maakte. Uit dit document blijkt dat er meer geld voor de gemeentes beschikbaar komt.

Op deze manier kan Noordwijk de klap van de herverdeling van het gemeentefonds opvangen. Deze herverdeling valt waarschijnlijk negatief uit voor gemeentes die zelf inkomsten generen uit bijvoorbeeld parkeer- en toeristenbelasting. Ondanks de herverdeling ziet het er voor Noordwijk goed uit. Het college van burgemeester en wethouders heeft zelfs rekening gehouden met het toekomstige college. Dit college kan, na de verkiezingen van volgend jaar, een bedrag van 250.000 euro in 2022 en evenals in 2023 naar wens besteden.

Voor de inwoners verandert er niet zo veel. Het OZB-tarief stijgt tot 23,6 % procent, omdat de gemeente geen precariobelasting, als vergoeding voor het gebruik van openbare grond, mag heffen. Toch gaan de inwoners er niet hard op achteruit. De stijging moet gecompenseerd worden met een daling van de water- en energierekening.

De consequenties van de herbouw van De Schelft zijn nog niet volledig meegenomen in de begroting en kunnen nog zorgen voor een negatieve verandering op de begroting zorgen.